Föreläsare
 
 

Thomas Henrysson

Conviro AB 

Åtgärder förorenade sediment – Erfarenheter från sanering av förorenade sediment i Bäljane å.

Bäljane å sanerades genom omläggning av ån och schakt av sediment. Tillståndsprocessen gjorde livet svårt men den torra sommaren gjorde det lätt igen.

Föredraget visar erfarenheter från sugmuddring av förorenat sediment med avvattning i geobag (genomfört 2017-2018), tillämpning av skyddsåtgärder samt miljöövervakning. 

Muddring inom raffinaderiområde - Erfarenheter från avgränsning och muddring av mycket lösa petroleumförorenade sediment.

Katrin Holmström

Niras  

A case study presentation of the world’s first full-scale in-situ treatment of PFAS in groundwater at a site in Canada, using REGENESIS PlumeStop® Technology.

Case study: in situ remediation of PFAS using Colloidal Activated Carbon.

Jack Shore

Regenesis   

Maud Söderberg

Golder 

Petra Nilsson

BIM Kemi  

Prövotidsutredning dagvatten 

Prövotidsutredning av dag- och takvattenströmmar från ett fabriksområde, bl.a. gällande ett villkor av tillåten turbiditet i utgående dagvatten. 

Hanna Almqvist 

Golder Associates AB    

En riskklassningsmetodik för förorenade sediment.

Hanna Almqvist (Golder) presenterar en riskklassningsmetodik särskilt utformad för fiberområden, framtagen tillsammans med länsstyrelsen i Västernorrland. 

Mats Fröberg 

SGI

Koncentrationer och mängder – Hur kan man bedöma belastning från förorenade områden? 

Spridning av stora mängder förorening behöver inte ge höga halter om recipienten är stor. Men vilka angreppssätt för att bedöma belastning eller mängd finns det egentligen? 

John Sternbeck

Sjöfartsverket

Hantering av förorenade mudder-massor i projekt Malmporten.

Föredraget illustrerar hur olika alternativ för att hantera förorenade muddermassor kan jämföras avseende miljörisker på kort och lång sikt. 

Peter Bruce

Stockholms Universitet 

En studie om riskbedömningar och övergripande miljömål.

Ett föredrag om ny forskning över vilka miljömål som är viktiga för skötseln av förorenade sediment och i vilken utsträckning målen redan berörs vid svenska riskbedömningar. 

Anna-Karin Dahlberg

SGU 

Spridningsvägar för organiska föroreningar från fibersediment.

Vi har med olika metoder undersökt spridning från fiberförorenade sediment, inklusive utläckage av lösta ämnen, resuspension av partiklar och upptag i bottenlevande djur. 

Anna Norén

Chalmers tekniska högskola

Hur löser vi problemet med tenn-organiskt förorenade sediment 

Föredraget behandlar förekomsten av metaller och tennorganiska föreningar i sediment, samt deras nedbrytnings- och utvinningspotential. 

Helena Branzén

SGI

Mikrobiell provtagning 

Vad innebär det att provta bakterier i olika medier? Hur skiljer sig innehållet i grundvatten från jord och på fällor? Hur görs provtagningen? 

Lars Rosén

Chalmers tekniska högskola

Effektiv och hållbar sanering - resultat från forskningsprojektet SAFIRE 

I föredraget presenteras resultat från forskningsprojektet SAFIRE om hur hållbarhetsbedömningar bör komma in i ett saneringsprojekt och hur de kan påverka åtgärdernas effektivitet. 

Linnéa Ljung

Setterwalls Advokatbyrå 

Tove Skärblom

Setterwalls Advokatbyrå 

Vatten och sediment – Ett inte helt sedimenterat rättsområde.

Hur kan den juridiska bedömningen påverkas av att ett förorenat område utgörs av sediment och inte mark, t.ex. vid bedömning av ansvarsfördelning? 

Caterina Carreman

Foyen Advokatfirma KB 

Lagändringar om miljökvalitetsnormerna - hotas all nybyggnation av krav på renare vatten?

Nya regler om miljökvalitetsnormer – nu slår ramvattendirektivets försämringsförbud igenom. Vad gäller för samhällsviktiga projekt? 

Per Molander

Mannheimer Swartling 

Kim Fors

Mannheimer Swartling 

Nyheter inom vattenrätten 

Den 1 januari införs viktiga ändringar i miljöbalken. Ramvattendirektivet för vatten genomförs i Sverige på ett tydligare sätt och ett nytt prövningssystem för moderna miljövillkor introduceras för vattenkraften. Vi belyser ändringarna och vad de innebär för arbetet med att åtgärda föroreningar i mark och vatten. 

Johan Hornsten

Golder Associates AB

Men tänk om det smäller!

Arbetet inför efterbehandling av Ala Lombolo har till stor del handlat om risker kopplade till sprängmedel. Föredraget presenterar projektet och hur detta hanterats. 

Marie Arnér

Arnér Consultning

Årbro f.d. impregnering: Riskvärdering av sedimentåtgärder i vattentäkt – utmaningar och erfarenheter.

Ett konkret exempel på värdering av olika åtgärdsalternativ där risker under åtgärd bland annat vägs mot långsiktiga risker orsakade av klimatförändringar. 

Helena Nord

RGSNordic

Erfarenheter av vattenrening vid saneringen av Holmsunds före detta träimpregnering.

Utmaningar och lösningar vid vattenrening på en schaktsanering av en fd träindustri. 

Evalotta Stolt

Nouryon

Göran Lind

Carlstein & Lind

Projekt Terra 

Att rena mark från historiska föroreningar - under pågående produktion och med en styrande miljödom – utmaningar och erfarenheter efter 5 års verksamhet.

Mats Tysklind

Umeå Universitet

Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden – resultat och erfarenheter från pågående pilotförsök.

Presentation av resultat och erfarenheter från pågående pilotförsök med barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden. 

Leo Yeung

Örebro Universitet

Are available evaluation methods for PFAS-contaminated areas sufficient?

Extractable organofluorine (EOF) and total oxidizable precursor (TOP) assay were applied onto PFAS contaminated samples to estimate the amounts of unrecognized OF.

Fritjof Fagerlund

Uppsala Universitet

In-situ sanering av PFAS med sorbenter inom forskningsprojektet StopPFAS.

I projektet undersöker och utvecklar vi metoder att med hjälp av sorbenter immobilisera PFAS i mark och grundvatten in-situ, stoppa spridning och underlätta sanering. 

Mattias Lindgren

Iterio 

Peter Plantman

Sedimentfällor som kontrollprogram vid erosionsskydd av fiberbankar vid Tollare f. d. pappersbruk.

Vi redovisar sediment- och kvicksilverflöde i vatten från ett kontroll-program där man anlagt ett erosionsskydd för en fiberbank från ett tidigare pappersbruk.

Nicklas Larsson

Niras

Utgör otäta borrningar ett generellt branschproblem? 

Föredraget belyser korskontaminering p.g.a. otäta rörinstallationer, samt hur detta kan hanteras så att risken för att fatta beslut på felaktiga grunder reduceras.

Gro Lilbeak

Niras

Using temperature to assess interaction between contaminated groundwater and surface water.

Presentation av metoder där använder temperatur som en naturlig spårämne där det är möjligt att identifiera och kvantifiera grundvatten-strömning.

Minna Severin

SGU

Sediment och renare vattenmiljö – resultat från ett myndighetsamverkansarbete om ökad samverkan inom förorenade sediment.

Innehåll och slutsatser från rapporten ”Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö”, om hur arbetet går till idag och åtgärdsförslag.

Henrik Bengtsson

Länsstyrelsen Västra Götaland

Uppställningsplatser för fritidsbåtar – ett hot mot våra vatten?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, uppställningsplatser för fritidsbåtar, metodik för undersökning och åtgärd av förorenade områden vid uppställningsplatser.

Henrik Eriksson

Golder Associates 

Statusrapporter – erfarenheter av genomförda Statusrapporter.

Föredraget innehåller praktiska exempel på genomförda Statusrapporter med avseende på grundvatten och jord. Kommentar kring ambitionsnivå/krav kommer även beröras.

Anna Kärrman

Örebro universitet

Mikroplaster i svenska ytvatten - metodik för provtagning och analys.

Föredraget handlar om mätning av mikroplaster i sötvatten, resultat från flertalet studier samt diskussion kring långtidsvariationer och metoder.

Heidi Knutsen

Norges Geotekniske Institutt 

Microplastic in sediment from the Arctic to the Tropic.

This presentation introduce a novel method for quantification of microplastics in sediment. Concentrations in sediment samples from the Arctic to the Tropic, will be presented.

Douglas Baxter

ALS Scandinavia AB

Mikroplaster och miljöforensik – Spårning av källor till mikroplast.

Mikroplaster och miljöforensik – Multielement- och isotopanalyser med ICP-SFMS, ett möjligt verktyg för att spåra spridning av mikroplaster från konstgräsplaner.

Sara Holmström

Programansvarig för Tuffo, SGI 

Tuffo matchmakingmöte.

Tillfälle att presentera möjliga utvecklingsprojekt inom Tuffo och möta potentiella samarbetspartners från olika branscher inom förorenade områden. Antalet platser är begränsat till 40 personer, deltagare med poster ges förtur. Anmälan om deltagande görs på Vårmötets anmälningssida. Information, om anmälan för intresse att presentera poster, hittar du här: www.swedgeo.se/Tuffo. Vid frågor kontakta Sara Holmström, sara.holmstrom@swedgeo.se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårmöte 2019 – Vatten och sediment
20-21 mars Clarion Hotel Arlanda