Program

Program Vårmötet 2020
Moderatorer: David Hagerberg, Tyréns och Linda Palo, Huddinge kommun

 

DAG 1
09.00-10.00 REGISTRERING OCH KAFFE VID UTSTÄLLNINGEN

 

A. Inledning - 10.00-11.50 i High Live 1
Välkommen Johanna Svederud, ordförande Nätverket Renare Mark

Moderatorerna inleder

 

Forskning och innovation för en kraftfull klimatomställning, Emma Gretzer, ställföreträdande Generaldirektör Formas

Posterpresentation - Korta presentationer från posterutställningen

 SGI , SGU och Naturvårdsverket informerar
 

11.50-13.50 TVÅ LUNCHSITTNINGAR, UTSTÄLLNING OCH LUNCHSEMINARIUM

 

B. Lunchseminarium - 11.50-12.40 i High Live 1
Moderator: Linda Palo
SGF:s Undersökningsportalen –Din guide genom provtagningsdjungeln

- Peter Harms - Ringdahl, Envifix
 

Pålning i förorenade områden - Kunskaps-sammanställning

- Charlotta Tiberg - SGI
 

Riktvärden för förorenade byggnader, finns de redan?

- Lena Bergdén och Åsa Holmberg, Relement AB

C. Lunchseminarium - 12.50-13.40 i High Live 1
Moderator: David Hagerberg
SGF:s Undersökningsportalen –Din guide genom provtagningsdjungeln

- Peter Harms - Ringdahl, Envifix
 

Kommersialiserbara produkter från bioremediering av fiberbankar längs Västernorrlands kust

- Henrik Haller, Mittuniversitetet och Emil Eriksson, Järven Ecotech
 

Kombinerade sonderingsmetoder för kartläggning av DNAPL till stora djup i granitmorän

- Nicklas Larsson, NIRAS

 

D. Workshop - 13.50-15.00 i High Live 3+4

Moderator: Erika Skogsjö och Ann Helen Österås
När helhetsbilden åsidosätts så krackelerar efter-behandlingen

- Joakim Persson, Ramböll Sweden AB
 

Föroreningar utan gränser - kan vi arbeta smartare?

- Erika Skogsjö och Inger Johansson, WSP
 

E. Forskning - 13.50-15.00 i High Live 1

Moderator: David Hagerberg
In situ kemisk stabilisering av arsenik-förorenade material – demonstration i fält

- Jurate Kumpiene, Luleå Tekniska Universitet
 

Biokol bidrar till hållbar masshantering, för-bättrad markkvalitet och minskad spridning av föroreningar

- Anja Enell, SGI
 

Stabilisering och solidifiering är en effektiv åtgärdsmetod för PFAS-förorenad jord

- Dan Berggren Kleja, SGI

F. Fysisk planering och vatten - 13.50-15.00 i High Live 2

Moderator: Linda Palo  
Advanced UV treatment of chlorinated solvents and pesticides in groundwater

- Ronny Rahbek, Insatech A/S
 

DNAPL och miljökvalitetsnormer grundvatten

- Carola Lindeberg, SGU

Europas första permeabla barriär av flytande aktivt kol för att begränsa spridning av PFAS förorenat grundvatten till känslig recipient

- Say Svanström, Envytech Solutions

15.00-15.30 FIKA OCH UTSTÄLLNING

G. Juridik - 15.30-16.30 i High Live 1

Moderator: Linda Palo och David Hagerberg

Förorenade områden i planärenden – hur mycket krav kan ställas utifrån PBL, och när tar miljöbalken över?

- Henrik von Zweigbergk, Länsstyrelsen Östergötland

Hållbar miljö eller effektiv stadsutveckling – måste jag välja?

- Caterina Carreman, Foyen Advokatbyrå KB

Bara att likvidera bort efterbehandlingsansvaret, eller?

- Linnea Ljung och Tove Skärblom, Setterwalls Advokatbyrå

17.00 ÅRSSTÄMMA
19.00 Mingel och festmåltid

Efter middagen är dansgolvet ditt fram till kl.01.00.

——————————————————————————————————————————————————————

DAG 2
H. Inledning
08.45-10.00 I High Live 1
Moderator: 
Linda Palo och David Hagerberg
Nätverket Renare Marks styrelse - Ordförande Johanna Svederud i Nätverket Renare Mark informerar
Summering av gårdagen - David Hagerberg och Linda Palo

3575 dagar kvar - Hur kan vi arbeta tillsammans för att nå agenda 2030? - Jenny Wickström, Carbon offset and innovative business specialist, Vi-Skogen 
Presentation av årets examensarbete

10.00-10.40 FIKA OCH UTSTÄLLNING

I. DNAPL- 10.40-11.40 i High Live 2
Moderator: David Hagerberg

Om föroreningar spräcker gränser, hållbar riskhantering och sanering i Anderstorp, ett litet samhälle i mörkaste Småland

- Volker Kelm, Gislaveds kommun
 

Combined In Situ Chemical Oxidation and Solidification/Stabilization for Remediation of a DNAPL Source Area

- Lars Nissen, COWI Danmark

J. Klimat och hållbarhet- 10.40-11.40 i High Live 3+4

Moderator: Linda Palo
Hur framtidssäkrar vi våra samhällen – en internationell utblick med nationell förankring

- Maria Brogren, WSP

Samverkan med externa aktörer för att öka andelen innovativa och hållbara efterbehandlingsprojekt inom tillsynen

- Pär Nilsson, Länsstyrelsen Jönköping

K. Soil Security- 10.40-11.40 i High Live 1

Moderator: Marie Arnér
Ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark

- Helena Fürst, WSP

Hållbar värdering av förorenad mark – från lokal riskvärdering till de Globala målen

- Mårten Osanius och Erika Rodén, Atrax Energi och Miljö

11.40-13.40 LUNCH OCH UTSTÄLLNING

L. Praktiska exempel - 13.40-14.30 i High Live 3+4
Moderator: Marie Arnér

Gusum - ett hållbart brukssamhälle?

- Susanne Karlsson, Structor Miljö Öst

Att hantera det oförutsedda – en hamnsanering från teori till praktik

- Bodil Liedberg Jönsson, Oskarshamns kommun

M. Fysisk planering och hållbarhet - 13.40-14.30 i High Live 1
Moderator: Linda Palo

Cirkulär hantering av massor i bygg och anläggningsprojekt

- Lisa Janmar och Petra Brinkhoff, NCC
 

TRIAD-metoden som metodik för platsspecifik riskbedömning m.a.p. markekosystemet och prioritering av åtgärdsbehov

- Maria Florberger, Golder Associates

N. Dagvatten - 13.40-14.30 i High Live 2
Moderator: David Hagerberg

Spridning av PFAS i dagvattennätet

- Erik Ribeli, NIRAS

Lokal dagvattenhantering (LOD) i förorenade stadsområden

- Louise Göthfors och Åke Eriksson, Golder Associates

14.30-15.00 FIKA OCH UTSTÄLLNING

 

O. Exploatering i förorenade stadsmiljöer - 15.00-16.00 i High Live 1
Moderator: Linda Palo och David Hagerberg

Storstadsspecifika riktvärden för Stockholm

- Hanna Almqvist, Golder Associates

Åtgärdsmål för in situ sanering av ett område i fd Norrköpings gasverk

- Elke Myrhede, Norrköpings kommun

Saneringens stora frågor och utmaningar sett ur tillsynsmyndigheternas håll

- Laila Skytt, Länsstyrelsen Östergötland

Avslutning - 16.00- 16.10
Vinnare av postertävling och deltagartävling

Du kan även ladda ner programmet här >

Vårmöte 2020 – Hållbara samhällen
18-19 mars Clarion Hotel Malmö Live