Program

WORKSHOP 24 maj kl.13.30-14.50

Överskattas ånginträngningsrisken för PAH i Sverige

Moderatorer: Lena Torin och Hanna Almqvist

Utifrån en gemensam diskussion i branschen vill vi nå en samsyn av hur denna risk, som idag i många fall överskattas, bör hanteras för att undvika resurskrävande översanering. Vi ser ett behov av att lyfta detta för diskussion i Sverige, i ett forum som Renare Mark där alla olika aktörer finns samlade.

 

PAH:er förekommer i vår miljö i stor omfattning då de bl.a. spridits diffust genom ofullständig förbränning, även om höga halter i mark främst påvisas vid t.ex. gasverk, bränsleförädling och vid kreosotimpregnering. Internationellt bedöms de PAH:er som ingår i PAH-M och PAH-H inte kunna leda till ånginträngning som behöver beaktas. Frågan är om vi i Sverige, där alla PAH16 anses kunna utgöra ett ånginträngningsproblem, riskerar att översanera p.g.a. detta antagande? 

 

Det generella riktvärdet för PAH-M, både för KM och MKM, styrs av risken för ånginträngning i byggnader och därmed styr denna risk även ofta åtgärdsmål vid stadsutveckling. Det är främst fluoranten, en av de tyngre PAHerna i gruppen, som styr risken då den har ett mycket lågt humantoxikologiskt riktvärde för luft. Internationellt anses ofta endast naftalen, den lättaste PAH-molekylen, kunna utgöra ett ånginträngningsproblem. Om Sverige haft liknande synsätt så skulle det generella KM-riktvärdet för PAH-M mer än fördubblats. 

 

Det är också svårt att korrekt undersöka potentiell förångning av PAH i fält med stora osäkerheter i bedömningarna som följd. Fördjupade utredningar har visat att det tar mycket lång tid för mer svårflyktiga PAH att transporteras uppåt i markprofilen och frågan är om de någonsin når de jämviktsförhållanden som nuvarande modell utgår från. Det innebär å andra sidan att ett kortvarigt kontrollprogram kan riskera att missa en framtida ånginträngning.

 

Sammantaget är det viktigt att en samsyn nås i Sverige kring vilken ånginträngningsrisk PAH verkligen utgör och hur den ska utredas och följas upp för att leda till en säker och hållbart motiverad sanering.

 

Under Workshopen kommer vi diskutera nationella och internationella erfarenheter och möjligheter rörande hur risken från PAH kan utredas korrekt och relevant i syfte att inte överskatta hälsoriskerna är ett steg mot mer hållbara saneringar. 

Du kan även ladda ner programmet här >