Program

Program Vårmötet 2022
Moderatorer: Anneli Liljemark, Liljemark Consulting och Maria Sundesten, Sweco

 

DAG 1
09.00-10.00 REGISTRERING OCH KAFFE VID UTSTÄLLNINGEN

 

A. Inledning - 10.00-11.50 i High Live 1
Johanna Svederud och Linda Karlsson välkomnar, f.d. ordförande och ny ordförande Nätverket Renare Mark
Moderatorerna inleder

Samtal med Nätverket Renare Marks initiativtagare
Posterpresentation - Korta presentationer från posterutställningen
SGI, SGU och Naturvårdsverket informerar

11.55-14.00 TVÅ LUNCHSITTNINGAR, UTSTÄLLNING OCH LUNCHSEMINARIUM

 

B. Lunchseminarium - 12.00-12.40 i High Live 1
Moderator: Anneli Liljemark

 

Nya och gamla föroreningar. Vad gör man när allt blir mycket farligare?
Mark Elert och Celia Jones, Kemakta Konsult AB

 

DDT inom f.d. skogsplantskolor – risker för djur och människor
Maria Florberger, Golder Associates och Märta Ländell, Niras Sweden

 

C. Lunchseminarium - 13.00-13.40 i High Live 1
Moderator: Maria Sundesten
 

Brandsnäs f.d. sågverk en sanering där statistiska och riskbaserade angreppssätt genomsyrat arbetet.
Helena Fürst, WSP Sverige och Klas Arnerdal, SGU

 

Undersökningar av gasavgång vid avvattning av sediment
Kristin Elgh Dahlgren, Tyréns

D. Sediment - 14.00-14.40 i High Live 2
Moderator: Maria Sundesten
 

Övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment.
Ann-Sofie Wernersson, SGI


Tunnskiktstäckning med reaktiva sorbent som alternativ till muddring av förorenade sediment (projekt CAPTIVE)
Jonas Gunnarsson, Stockholms Universitet

 

E. Teknik - 14.00-14.40 i High Live 1
Moderator: Anneli Liljemark
 

Kombinerad In Situ Stabilisering (ISS) och In Situ Kemisk Oxidation (ISCO)
Helena Nord, RGS Nordic

Barriärteknik som saneringsalternativ vid förorenade områden
Niklas Törneman, Sweco

F. Workshop - 14.00-14.50 i Live 1
Moderatorer: Lena Torin och Hanna Almqvist
 

Överskattas ånginträngningsrisken för PAH i Sverige
Delta i denna workshop för att diskutera internationella skillnader och hur vi kan nå mer hållbar efterbehandling av PAH.

14.40-15.20 FIKA OCH UTSTÄLLNING

G. Juridik -
15.20-16.30 i High Live 1
Moderatorer: Anneli Liljemark och Maria Sundsten
 

Betalar verkligen förorenaren? Utvecklingen av PPP i rättspraxis

Caterina Carreman, Foyen Advokater AB
 

En drygt 20-årig resa med miljöbalken och Renare Mark

Paulina Rautio, Paneo AB
 

19.00 Mingel och fördrink i Livingroom
 

19.30 Middag i High Live 1
Efter middagen är dansgolvet ditt fram till klockan 01.00.

——————————————————————————————————————————————————————

DAG 2
 

H. Inledning - 08.45-10.10 i High Live 1
Nätverket Renare Marks styrelse - Ordförande i Nätverket Renare Mark informerar
 

Summering av gårdagen

Annelie Liljemark och Maria Sundesten
 

Trees and agriculture – a success story!

Matilda Palm, ECCR and agroforestry advisor på Vi-skogen
 

Presentation av årets examensarbete

 

10.10-10.50 FIKA OCH UTSTÄLLNING

 

I. Bidragsfinansierade projekt - 10.50-11.50 Live 1
Moderator: Anneli Liljemark
 

Slutsatser hittills från beställarnätverket Samverkan för Innovation
Lisa Elmerfjord, SGU
 

F.d. Färgaren kemiska tvätt
Anna Paulsson, Sweco, Karin Eliaeson, SGU och Helene Jansson, Länsstyrelsen Jönköpings län
 

BSchaktsanering med tågtransport av förorenad jord i stor skala
Niklas Jacobsen, RGS Nordic

J. Forskning - 10.50-11.50 i High Live 2
Moderator: David Hagerberg
 

Information om ersättande föreläsning kommer

Namn på föreläsare kommer

Fastläggning av PFAS med sorbenter – lärdomar från pilotförsök och labstudier

Georgios Niarchos,, Inst. för Geovetenskaper Uppsala Universitet
 

”In situ kemisk stabilisering av arsenikförorenad jord – demonstration i fält”

Ivan Carabante Avfallsteknik, Luleå Tekniska Universitet
 

K. Fysisk planering - 10.50-11.40 i High Live 1
Moderator: Maria Sundesten
 

Kvarlämnade restföroreningar - Hur stor är risken och för hur länge?
Ola Wik, Lektus Samhällsbyggnad Benedict Jaeschke, AFRY
 

Kan detaljplanen hantera risker vid byggande på kvarlämnade föroreningar?

Henrik von Zweigbergk, SGU
 

Återbruk, miljöinventering och betong - Samverkan för ökad hållbarhet
Sally Johansson, Liljemark Consulting AB

11.50-13.50 LUNCH OCH UTSTÄLLNING

L. PFAS - 13.50-14.30 i Live 1
Moderator: Helena Nord
 

Historien om PFAS, ur ett svenskt perspektiv
Katrin Holmström, Niras
 

SAFF - En ny, men väl bevisad teknik för rening av PFAS i vatten
Henrik Karlgren, Envytech Solutions

M. Vatten - 13.50-14.30 i High Live 1
Moderator: David Hagerberg
 

Förslag på hur belastningen från förorenade områden kan bedömas
Henrik Bengtsson, SGI
 

Påverkan från förorenade områden i Sverige på våra vatten!
Anna Stjärne, Vattenmyndigheten

N. Klorerade lösningsmedel - 13.50-14.30 i High Live 2
Moderator: Anneli Liljemark
 

Klorerade lösningsmedel – Förr, nu och i framtiden
Lena Torin och Lars Davidsson, WSP Sverige
 

Klorerade lösningsmedel i berg – det som var omöjligt är nu möjligt
Linus Nilsson, Relement AB
 

14.30-15.10 FIKA OCH UTSTÄLLNING

O. Klimat och hållbarhet - 15.10-15.50 i High Live 1
Moderatorer: Anneli Liljemark och Maria Sundesten
 

Åtgärder och klimatanpassning – en litteraturstudie

Helena Branzén, SGI
 

Förbättrade riskbedömningar för att främja hållbarhet

Veronica Ribé, WSP Sverige
 

Avslutning - 15.50- 16.10

Vinnare av postertävling och deltagartävling

Du kan även ladda ner programmet här >