Föreläsare

Emma Gretzer

Ställföreträdande Generaldirektör Formas

Inledningstalare, dag 1

Maria Schultz

Verksamhetschef Vi-skogen 

Inledningstalare, dag 2 

Linda Palo
Huddinge kommun

Moderator

Marie Arnér
Arnér Consulting AB

Moderator

 
 
 
 
 

David Hagerberg

Tyréns

Moderator

Anja Enell

SGI

Behandling av lågförorenade jordmassor med biokol kan bidra till en hållbar masshantering, förbättrad markkvalitet och minskad spridning av föroreningar

”Det här föredraget presenterar resultat och slutsatser från ett fältförsök där schaktmassor (förorenade med metaller och PAH) har behandlats med olika inblandning av biokol.”

Workshop-diskussion om angreppssätt och samverkanför föroreningar utan gränser som CAH ochPFAS, för att optimera både utredningar och åtgärder och nå största möjliga nytta.

Föroreningar utan gränser – kan vi arbeta smartare?

Inger Johansson och Erika Skogsjö

WSP

Bodil Liedberg Jönsson, beställarombud för hamnsaneringen i Oskarshamn delar med sig av erfarenheter, strategiska beslut och val av teknikmetoder under projekttiden.

Att hantera det oförutsedda – en hamnsanring från teori till praktik

Bodil Liedberg Jönsson

Oskarshamns kommun

DNAPL och miljökvalitetsnormer grundvatten

Miljökvalitetsnormer för grundvatten ska beaktas i riskbedömningen av förorenade områden. Svårigheter och slutsatser presenteras med exempel.

Carola Lindeberg

SGU

Caterina Carreman

Foyen Advokatbyrå KB

Hållbar miljö eller effektiv stadsutveckling – måste jag välja?

Kort om avvägningen mellan samhällets utveckling och ökat behov av bostäder mot miljöbalkens krav i bl.a. detaljplanesammanhang. 

Charlotta Tiberg

SGI

Pålning i förorenade områden - Kunskapssammanställning

Vilka risker för föreningsspridning kan uppkomma vid pålning i ett förorenat område? SGI har sammanställt internationell kunskap på området.

Dan Berggren Kleja

SGI

Stabilisering och solidifiering är en effektiv åtgärdsmetod för PFAS-förorenad jord

Laboratorie- och pilotskaleförsök visar att stabilisering och solidifiering har stor potential som åtgärdsmetod för att stoppa läckage från PFAS-förorenad jord.

Elke Myrhede

Norrköpings kommun

Hållbar efterbehandling–  låta den förorenade jorden ligga kvar i marken?

Två olika exempel där vi lämnar högre föroreningshalter i marken då vi utgått från verklig risk istället för den generella riktvärdesmodellen.

Emil Eriksson och Henrik Haller

Järven Ecotech och Mittuniversitetet

Kommersialiserbara produkter från bioremediering av fiberbankar längs Västernorrlands kust

Ska prata om projektet BioRem Fiber som syftar till att med naturliga metoder rena Östersjöns fiberbankar samtidigt som nya kommersialiserbara processer skapas.

Erika Rodén och Mårten Osanius

Energi och Miljö

Hållbar värdering av förorenad mark – från lokal riskvärdering till de Globala målen.

Ett bredare perspektiv på riskvärderingsprocessen för att möjliggöra att val av efterbehandlingsmetod sker i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling.

Erik Ribeli

NIRAS

Spridning av PFAS i dagvattennätet

Då PFAS-föroreningar hamnar i dagvattennätet sker spridningen ofta snabbt, men ej nödvändigtvis mer kontrollerat, i synnerhet då dagvattennätets ålder är hög.

Hanna Almqvist

Golder Associates

Storstadsspecifika riktvärden för Stockholm

Nu finns uppdaterade Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Hanna Almqvist berättar hur dessa har tagits fram och kan användas.

Helena Fürst
WSP

Ekologiska mervärden i framtidssäkrad efterbehandling av förorenad mark

Hållbara ekosystem är grunden för allt liv på jorden. Föredraget visar hur man kan arbeta med förorenade områden för att förstärka den biologiska mångfalden.

Henrik von Zweigbergk

Länsstyrelsen i Östergötland

Förorenade områden i planärenden – hur mycket krav kan ställas utifrån PBL, och när tar miljöbalken över?

Föredraget redogör för hur långtgående krav på utredningar som kan ställas inom ramen för planprocessen med stöd av PBL, och när miljöbalken får ”ta över”.

Joakim Persson
Ramboll Sverige AB

Ett föredrag om ett område där föroreningsspridning av CAH mellan fastighetsgränser orsakat stora komplikationer vid olika exploateringsprojekt

Joakim arbetar som miljökonsult med inriktning på miljötekniska undersökningar av förorenade områden på Ramboll Sweden AB i Stockholm. Hans arbetsuppgifter inkluderar uppdragsledning, handläggning, projektering och fältarbete. Joakim är certifierad miljöprovtagare av jord och grundvatten i enlighet med Nordtest sampler certification scheme NT Envir 008.

Jurate Kumpiene

Luleå Tekniska Universitet

In situ kemisk stabilisering av arsenikförorenade material – demonstration i fält

Här presenterar vi resultat om jordstabiliseringsteknik som prövas i fält antingen med eller utan uppgrävning för att kunna få uppfattning om teknikens användbarhet.

Laila Skytt

Länsstyrelsen Östergötland

Saneringens stora frågor och utmaningar sett ur tillsynsmyndigheternas håll

Saneringens stora frågor och utmaningar sett ur tillsynsmyndigheternas håll när ett före detta industriområde ska omvandlas till ett bostadsområde med en ny in-situ metod. 

Lars Nissen

COWI Danmark

Combined In Situ Chemical Oxidation and Solidification/Stabilization for Remediation of a DNAPL Source Area

Combined In Situ Chemical Oxidation (ISCO) and Solidification/Stabilization (ISS)

for Remediation of DNAPL Source Area at former Gaswork site in Copenhagen.

Lena Bergdén

Relement AB

Åsa Holmberg

Relement AB

Riktvärden för förorenade byggnader, 
finns de redan? 

Vad är en förorening i en byggnad? skall vi skilja på en förorening och ett byggmaterial när vi gör en riskbedömning inför åtgärder då byggnader ställs om? Vad är syfte med saneringen?

Linnea Ljung

Setterwalls Advokatbyrå

Tove Skärblom
Setterwalls Advokatbyrå

Bara att likvidera bort efterbehandlingsansvaret, eller?

Hur evigt är förorenarens efterbehandlingsansvar egentligen? Ett nytt avgörande från MÖD öppnar för möjligheten att likvidera bort skyldigheten att bekosta avhjälpande.

Lisa Janmar

NCC

Petra Brinkhoff

NCC

Cirkulär hantering av massor i bygg- och anläggningsprojekt

Problem och möjligheter med att ställa om till en cirkulär masshantering inom bygg- och anläggningsbranschen.

Louise Göthfors
Golder Associates

Åke Eriksson

Golder Associates

Lokal dagvattenhantering (LOD) i förorenade stadsområden – en risk för föroreningsspridning?

Lokalt omhändertagande av dagvatten är fördelaktigt men kan inom förorenade stadsjordar innebära risker med t ex föroreningsspridning eller dyra projekteringskostnader.

Maria Bogren

WSP

Hur framtidssäkrar vi våra samhällen – en internationell utblick med nationell förankring

En global och en nationell studie som WSP har gjort ligger till grund för en diskussion om vad ett framtidssäkrat, hållbart samhälle kan vara. Vi får olika perspektiv och exempel.

Maria Florberger

Golder Associates

TRIAD-metoden som metodik för platsspecifik riskbedömning m.a.p. markekosystemet och prioritering av åtgärdsbehov

TRIAD-metoden som metodik för platsspecifik riskbedömning m.a.p. markekosystemet och prioritering av åtgärds­behov

Ronny Rahbeck

Insatech A/S

Advanced UV treatment of chlorinated solvents and pesticides in groundwater

Presentation of an advanced UV treatment to remediate chlorinated solvents and pesticides from groundwater, results from recent tests – what´s next step?

Nicklas Larsson

Niras

Kombinerade sonderingsmetoder för kartläggning av DNAPL till stora djup i granitmorän

Ett verktyg som möjliggör högupplöst MIP-sondering till stora djup i hårda formationer har utvecklats, samtidigt som risken för ofrivillig mobilisering av DNAPL hanteras.

Peter Harms-Ringdahl

Envifix

SGF:s Undersökningsportalen –Din guide genom provtagningsdjungeln

Presentationen ger en introduktion till Undersökningsportalen, vad den är tänkt att användas till, vad den inte är tänkt att användas till och hur webbsidan är uppbyggd.

Pär Nilsson

Länsstyrelsen Jönköping

Samverkan med externa aktörer för att öka andelen innovativa och hållbara efterbehandlingsprojekt inom tillsynen

Länsstyrelsen har under 2019 drivit ett projekt för att genom samverkan med externa aktörer öka tillämpningen av innovativa efterbehandlingsmetoder.

Say Svanström,

Envytech Solutions

Europas första permeabla barriär av flytande aktivt kol för att begränsa spridning av PFAS förorenat grundvatten till recipient

Europas första projekt omfattande ett pilotförsök där flytande aktiv kol direktinjekterades i marken för att förhindra spridning av PFAS-förorenat grundvatten.

Susanne Karlsson

Structor Miljö Öst

Gusum - ett hållbart brukssamhälle?

Hur lyckad blev saneringen av Gusums bruk, som avslutades 2016 och kostade 107 Mkr? 57 000 ton förorenade massor har avlägsnats, men hur hållbart är Gusum brukssamhälle idag?

Volker Kelm

Gislaveds kommun

Om föroreningar spräcker gränser, Hållbar riskhantering och sanering i Anderstorp, ett litet samhälle i mörkaste Småland

Rörliga föroreningar överskrider gränser och ställer krav på nya metoder. Projekt Anderstorp som bas för nya riskbedömnings- och saneringsmetoder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårmöte 2020 – Hållbara samhällen
18-19 mars Clarion Hotel Malmö Live