Föreläsare

B. Lunchseminarium

Mark Elert och Celia Jones
Kemakta Konsult AB 

De toxikologiska bedömningarna har skärpts för många ämnen, såsom bly, PFAS och dioxin med följd att riktvärden för förorenad mark kraftigt skulle sänkas. Hur kan detta hanteras?

Mark Elert.jpg
Celia Jones.jpg
Maria Florberger.jpg
Märta Ländell.jpg

Helena Fürst 
WSP Sverige, SGU

Brandsnäs f.d. sågverk en sanering där statistiska och riskbaserade angreppssätt genomsyrat arbetet.

Ett dioxinförorenat sommarstugeområde krävde schaktsanering. Med statistik och hälsoriskbedömningar i beslutsprocessen har åtgärden optimerats ur hälso- och miljösynpunkt.

Maria Florberg & Märta Ländell
Golder Associates,  Niras Sweden

DDT inom f.d. skogsplantskolor –
risker för djur och människor 

Föredrag kommer att handla om: ”Riskbedömning av f.d. skogsplantskolor förorenade av DDT. En generell modell för att beräkna exponering för ett hästverksamhetsscenario presenteras.”

Helena Fürst.jpg
Kristin Elgh-Dalgren (svartvit).jpg

Kristin Elgh Dahlgren
Tyréns

Brandsnäs f.d. sågverk en sanering där statistiska och riskbaserade angreppssätt genomsyrat arbetet.

Undersökningar av om avdunstning av naftalen från sediment i samband med avvattning kan utgöra en hälsorisk eller olägenhet för yrkesarbetare eller närboende.

 
 
 
 
 
 
 

Ann-Sofie Wernersson

SGI

Övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment.

Presentation av kommande vägledning om hur övergripande åtgärdsmål för förorenade sediment kan formuleras och beskrivas.

Ann-sofie Wernersson.JPG
Siluett - MAN - 200px.jpg

Jonas Gunnarsson

Stockholms Universitet

Tunnskiktstäckning med reaktiva sorbent som alternativ till muddring av förore-nade sediment (projekt CAPTIVE).

Projektets syfte är att demonstrera hur man kan efterbehandla förorenade sediment på plats genom tunnskicktstäckning med reaktiva sorbent (aktivt kol för att binda organiska miljögifter, och kalcium-silikat Polonite för att binda tungmetaller). Projektet utförs som en fallstudie i Oskarshamns yttre hamnbassäng.

Helena Nord

RGS Nordic

Kombinerad In Situ Stabilisering (ISS) och In Situ Kemisk Oxidation (ISCO

In situ stabilisering (ISS) och in situ kemisk oxidation (ISCO) är väletablerade saneringstekniker för att behandla förorenade områden. Data från bänkskaleförsök och fältapplikationer kommer att presenteras för att illustrera hur både koncentrations- och stabiliseringsmål kan uppnås mer effektivt i en kombinerad approach, inklusive resultat från projekt i Danmark och Sverige.

helena-nord-sv-22x22_300.jpg

Mats Tysklind

Umeå universitet

Barriärteknik som saneringsalternativ vid förorenade områden

Mer än 20 års forskning vid Umeå universitet (UmU) och Luleå tekniska universitet (LTU) har gett ny viktig kunskap om förorenade områden och saneringstekniker.

Mats Tysklind Photo I.png

Caterina Carreman
Foyen Advokater AB

Betalar verkligen förorenaren? Utvecklingen av PPP i rättspraxis.

Under föredraget görs nedslag i några av de rättsfall som meddelats i Sverige under de senaste 20-25 åren där tolkning eller utveckling av förorenarens betalningsansvar varit för handen.  

Caterina Carreman.jpg
Paulina Rautio.png

Paulina Rautio

Paneo AB

En drygt 20-årig resa med miljöbalken och Renare Mark.

Föredraget ska ge en bild i stora drag av den utveckling av praxis som skett de senaste 20 åren inklusive reflekterande inslag kring de utmaningar och problem som den medfört.

Lisa Elmerfjord

SGU

Slutsatser hittills från beställarnätverket Samverkan för Innovation.

Beställarnätverkets slutsatser kring arbetssätt för utredning, projektering och upphandling i syfte att nå fram till andra lösningar än schakt och deponi i fler bidragsprojekt.

Lisa Elmerfjord4.jpg
Anna Paulsson.JPG
Karin_eliaeson.jpg
helene.jansson.JPG

Anna Paulsson & Karin Eliaeson & Helene Jansson

Sweco, SGU, Länsstyrelsen Jönköpings län

F.d. Färgaren kemiska tvätt

Hur kan vi effektivisera undersökningar av tetrakloreten och komma snabbare från förstudie till åtgärd? Vilka undersökningar är viktigt att genomföra i tidigt skede?

Niklas Jacobsen

RGSnordic

Schaktsanering med tågtransport av förorenad jord i stor skala

Schaktsanering i Järpens Industriområde med fokus på hållbarhet där största delen av de förorenade massorna transporteras med järnväg istället för traditionell lastbilstransport för att kraftigt minskar projektets koldioxidavtryck.

Niklas Jacobsen.JPG
Mats Tysklind Photo I.png

Mats Tysklind

Umeå Universitet

Forskning om förorenade områden – Resultat och erfarenheter från MCN och Green North.

Resultat och erfarenheter från pilotskaleförsök av barriärteknik med tre olika material för grundvattenrening under naturliga förhållanden vid Domsjö industriområde.

Georgios Niarchos

Inst. för Geo-vetenskaper Uppsala Universitet

Fastläggning av PFAS med sorbenter – lärdomar från pilotförsök och labstudier

Forskningsprojektet StopPFAS har undersökt fastläggning av PFAS med sorbenter för att stoppa spridningen med grundvattnet från förorenade hotspots.

Georgios.jpg
Ivan.jpg

Ivan Carabante

Inst. för Geo-vetenskaper Uppsala Universitet

” In situ kemisk stabilisering av arsenikförorenad jord – demonstration i fält”

I detta föredrag kommer resultat från demonstrationsprojekt utförda i fält i pilotskala att presenteras där kemisk stabilisering tillämpades på plats och in situ.

Ola Wik & Benedict Jaeschke
Lektus Samhällsbyggnad, AFRY

Kvarlämnade restföroreningar - Hur stor är risken och för hur länge?

” Dynamisk modellering för design av saneringsåtgärders funktion på lång och kort sikt med hänsyn till heterogeniteter samt katastrofscenarier.”

Ola Wik.jpg
Ben Jaeschke AFRY.jpg
Henrik von Zweigbergk.jpg

Henrik von Zweigbergk

SGU

Kan detaljplanen hantera risker vid byggande på kvarlämnade föroreningar?

Kvarlämnade föroreningar vid bostadsbyggnation kan innebära risker som inte helt går att hantera i detaljplanen utan kan behöva hanteras på annat sätt.

Sally Johansson
Liljemark Consulting AB

Ett föredrag om ett område där föroreningsspridning av CAH mellan fastighetsgränser orsakat stora komplikationer vid olika exploateringsprojekt.

”Föredrag om hur de tre områdena kan samverka för att uppnå en högre återanvändning och hållbarhet som ett sätt att minska klimatpåverkan från branschen”

Sally Johansson.JPG
Kartin Holmström.jpg

Katrin Holmström

SGU

Historien om PFAS, ur ett svenskt perspektiv

Samma år som Renare Mark bildades upptäcktes PFAS i miljön. Presentationen belyser de utmaningar som fanns i arbetet med PFAS från början, under vägen, och de vi står inför idag.

Michelle Nilsson och Anders Holttinen
Envytech Solutions

SAFF -  En ny, men väl bevisad teknik för rening av PFAS i vatten

Ett dioxinförorenat sommarstugeområde krävde schaktsanering. Med statistik och hälsoriskbedömningar i beslutsprocessen har åtgärden optimerats ur hälso-och miljösynpunkt.

Michelle Nilsson.jpg
Anders Holltinen.jpg
Henrik Bengtsson.jpg

Henrik Bengtsson
SGI

Förslag på hur belastningen från förorenade områden kan bedömas

För att skydda vattenmiljön är det viktigt att inte enbart utgå från vilka koncentrationer som sprids utan även vilka mängder det handlar om. SGI föreslår att en sammanvägd bedömning som utgår från flera olika angreppssätt.

Anna Stjärne.JPG

Anna Stjärne
Vattenmyndigheten

Påverkan från förorenade områden i Sverige på våra vatten!

Förorenade områden är för åren 2021-2027 utpekat i Sverige som den största påverkanskällan för miljögifter i både grund- och ytvatten.

Behovet av åtgärder är därför stort!

Lena Torin.jpg
Lars Davidsson.jpg

Lena Torin och Lars Davidsson
WSP Sverige

Klorerade lösningsmedel – Förr, nu och i framtiden

Korttext: Vad kan vi lära av gårdagens misstag, vad vet vi idag och hur går vi vidare för att hantera dessa föroreningar bättre i framtiden?

Siluett - MAN - 200px.jpg

Linus Nilsson
Relement AB

Klorerade lösningsmedel i berg – det som var omöjligt är nu möjligt

”Föredraget redovisar några av de viktigaste erfarenheterna från undersökning, projektering och åtgärder av klorerade lösningsmedel i kristallint berg. ”

Helena Branzen.jpg

Helena Branzén
SGI

Åtgärder och klimatanpassning – en litteraturstudie

Uppdraget är en litteraturstudie med fokus på klimatanpassning och sanering. Information söks primärt från USA och förväntas visa hur risken för klimatförändring integreras i arbetet med att välja och genomföra åtgärder på förorenade områden.

Veronica Ribé_2021.PNG

Veronica Ribé
WSP Sverige

”Förbättrade riskbedömningar för att främja hållbarhet”

”Föredraget kommer att visa hur ett fördjupat angreppssätt för att klargöra de verkliga riskerna med föroreningarna kan bidra till ett effektivare nyttjande av marken som resurs och i förlängningen minimera negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och befintliga grönytor. Föredraget visar också att det är hög tid att de insatser som gjordes under Renare marknätverkets första årtionde nu slår igenom fullt ut.”